Na temelju članka 59. stavka 2. točke 1., 11., 19. i 20. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka UsRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka UsRH, 60/15. - Odluka UsRH i 131/17), članka 60. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, u skladu s Odlukom o osnivanju UNIDU Alumni kluba , na prijedlog predsjednice UNIDU Alumni kluba, Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na svojoj 150. sjednici održanoj 27. lipnja 2018., donio je

Pravilnik o radu UNIDU Alumni kluba na Sveučilištu u Dubrovniku

1. Polazne odredbe

Članak 1

(1) Klub UNIDU Alumni (dalje: Klub) osnovan je Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku broj 1651 -8a/l 7. od 13. studenoga 2017.

(2) Klub je osnovan radi uspostavljanja trajne veze Sveučilišta u Dubrovniku sa svojim bivšim studentima te radi promicanja zajedničkih ciljeva i interesa, a posebno uspostave i jačanja suradnje s drugim domaćim i inozemnim obrazovnim i znanstvenim ustanovama te veza s gospodarstvom.

(3) Klub nema pravnu osobnost, a financijsku, organizacijsku i tehničku podršku njegovom radu osigurava Sveučilište u Dubrovniku.

II. Članstvo u Klubu

Članak 2

(1) Članstvo u Klubu je dragovoljno, a može mu pristupiti svatko tko je završio studij na Sveučilištu u Dubrovniku (dalje: Sveučilište) ili na nekoj od ustanova - pravnih prednika Sveučilišta (Veleučilište u Dubrovniku, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik, Pomorski fakultet u Dubrovniku, Viša turistička škola u Dubrovniku i Viša pomorska škola u Dubrovniku).

(2) Članom Kluba postaje se registracijom na web-stranici UNIDU Alumni kluba, a prilikom registracije, pristupnik obvezno unosi sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, telefonski broj, godinu upisa i završetka studija, naziv studija, stečeni akademski ili stručni naziv, ime poslodavca i radno mjesto te korisničko ime i lozinku za pristup vveb-stranici Kluba.

(3) Nakon što se osoba registrira za člana, predsjednik Kluba zaprima prijavu i provjerava s tajništvima odjela i ISVU koordinatorima jesu li podaci o završenom studiju i stečenom nazivu točni, te ako je sve u redu odobrava registraciju i obavještava pristupnika da mu je odobreno članstvo u Klubu.

(4) Evidencija članstva s profilima članova vodi se u posebnom informatičkom programu UNIDU Alumni. Svi podaci iz registracije dostupni su predsjedniku Kluba i koordinatorima koje predsjednik imenuje. Član Kluba zadužen je za ažuriranje svojih podataka u registraciji te sam odlučuje koji će podaci biti vidljivi ostalim članovima Kluba. Vidljivost podataka regulira sam član, potvrdom na klizaču pri izradi svog profila, a može je u bilo kojem trenutku mijenjati, (de)aktivacijom klizača na podacima koji su obvezni i opcionalni.

(5) Prikupljene osobne podatke iz registracije Sveučilište može koristiti isključivo u svrhu evidencije članstva Kluba i za korespondenciju sa članovima Kluba. Član Kluba registracijom potvrđuje da se slaže sa obradom osobnih podataka u naznačenu svrhu, a u ostale svrhe samo uz izričitu pisanu suglasnost Člana. Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala člana i Sveučilišta u Dubrovniku obavlja sigurnim protokolom.

(6) Član u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima na stranici i može ih ažurirati i mijenjati.

(7) Sveučilište će svakom članu Kluba izdati člansku iskaznicu.

(8) Član može u svakom trenutku zatražiti brisanje iz Članstva u Klubu a predsjednik Kluba ili Alumni koordinator izbrisat će njegove osobne podatke iz sustava bez odgađanja.

(9) Članu Kluba članstvo može prestati i temeljem odluke Etičkog vijeća.

III. Tijela Kluba

Članak 3.

Tijela Kluba su: Predsjednik i Etičko vijeće.

Članak 4.

(1) Predsjednik Kluba predstavlja Klub, utvrđuje program rada za razdoblje od dvije godine, te brine o njegovom izvršenju, upoznaje javnost s radom Kluba, podnosi Senatu izvješće o radu Kluba na kraju svog mandatnog razdoblja za koje je imenovan.

(2) Predsjednika Kluba imenuje Senat iz redova zaposlenika Sveučilišta na prijedlog rektora ili najmanje deset članova Kluba Predsjednik Kluba imenuje se za razdoblje od dvije godine, a ista osoba može ponovno biti imenovana.

(3) Predsjedniku Kluba u organizacijskim i administrativnim poslovima pomaže tajnik Kluba kojega imenuje rektor Sveučilišta iz redova zaposlenika i/ili bivših studenata Sveučilišta (članova Kluba).

(4) Predsjednik Kluba može imenovati svoga zamjenika iz redova članova Kluba te koordinatore pojedinih aktivnosti Kluba iz redova zaposlenika Sveučilišta i/ili članova Kluba.

(5) Predsjednik Kluba za svoj rad odgovara rektoru i Senatu.

(6) Predsjednik Kluba razriješit će se funkcije ako to sam zatraži, na prijedlog rektora ako ne izvršava preuzete obveze ili ako to zatraži natpolovična većina članova Kluba.

Članak 5.

(1) Etičko vijeće Kluba ima predsjednika i dva člana koje imenuje Senat na prijedlog predsjednika Kluba, a iz redova članova Kluba za razdoblje od dvije godine s mogućnošću ponovnog imenovanja istih osoba.

(2) Etičko vijeće raspravlja i ovlašteno je donositi sve odluke o etičkim pitanjima u vezi s radom Kluba te odluke u vezi s članstvom u Klubu uključujući i odluku o isključenju člana Kluba koji svojim djelovanjem grubo povrijedi ugled Kluba ili Sveučilišta.

(3) Etičko vijeće odluke donosi većinom glasova, a donesena odluka na Sveuičilištu je konačna.

IV Financije

Članak 6.

(1) Klub nema vlastiti račun niti financijsku samostalnost ali može imati podračun na Sveučilištu.

(2) Sve donacije ili financijska sredstva namijenjena radu Kluba uplaćuju se na račun Sveučilišta a predsjednik kluba u suradnji s rektorom Sveučilišta utvrđuje njihovu namjenu i način raspodjele.

V Promotivne aktivnosti

Članak 7.

Klub može promovirati svoje aktivnosti izdavanjem vlastitog elektroničkog ili tiskanog časopisa, putem intemetske stranice i društvenih mreža Sveučilišta, UNIDU radija, UNIDU TV-a te putem drugih medija.

VI Sudjelovanje članova Kluba u radu Sveučilišta

Članak 8.

(1) Sveučilište će redovito izvještavati putem društvenih mreža i svojih intemetskih stranica sve članove Kluba o najvažnijim aktivnostima te ih pozivati na sva važnija događanja u organizaciji Sveučilišta.

(2) Članovi Kluba koji su se posebno istaknuli u svom profesionalnom radu pozivat će se kao gosti predavači na studijima u okviru redovite nastave ili na javnim izlaganjima i tribinama namijenjenim široj javnosti.

(3) Predsjednik Kluba poziva se i aktivno sudjeluje u svim prigodama u kojima se promoviraju studenti Sveučilišta i osnovna djelatnost Sveučilišta.

VII Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

(1) Članovi Etičkog vijeća imenovat će se nakon formiranja baze podataka o članstvu Kluba i to nakon što se registrira najmanje pedeset članova Kluba.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na službenim intemetskim stranicama Sveučilišta.